NOVINKA! ROZŠIRUJÚCI MODUL FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA

(funkčné inovačné vzdelávanie)

 V súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inštitút celoživotného vzdelávania je oprávnený na poskytovanie modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:
- vedúci pedagogický zamestnanec
 - vedúci odborný zamestnanec
• Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie
• Názov modulu rozširujúceho programu: Projektový manažment
• Evidenčné číslo: 3/2023 – FV
• Obdobie platnosti: do 20. júna 2028
Prihláška na vzdelávanie tu: Prihlaska-Projektovy-manazment.pdf (391291)
 
Modul rozširujúceho programu sa bude organizovať v rozsahu 40 hodín, vzdelávanie prebieha online. Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. Vyplnené prihlášky prosíme posielať poštou na adresu: Kristína Vidová, Lúčová 53, 945 01 Komárno. Ďakujeme!
 

NOVINKA! AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Inštitút celoživotného vzdelávania poskytuje Aktualizačné vzdelávanie  pre učiteľské zbory v súlade s §90d ods. 12 zákona č.138/2019 Z.z. zameraný na zmeny školského kurikula a inkluzívne vzdelávanie. Tento program je podporený aj Plánom obnovy, o ktorý sa školy môžu uchádzať. Rozsah Aktualizačného vzdelávania je 20 hod za jeden školský rok. Organizáciu Aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30.júna 2023.

 

Opäť organizujeme funkčné vzdelávanie!   

 

ZÁKLADNÝ PROGRAM FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA

Evidenčné číslo akreditácie: 1/2022 – FV

Platnosť do 19. Júna 2027

Rozsah vzdelávania je  70 hodín

Poskytujeme základný program funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

 • Vedúci pedagogický zamestnanec,
 • Vedúci odborný zamestnanec.

Cieľová skupina:

 • kategórie pedagogických a odborných zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ
 • kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Požiadavky na pedagogického a odborného zamestnanca pre zaradenie na vzdelávanie:

Na vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v uvedenej kategórií a kariérovom stupni.

Obsah programu:

 • Právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia.
 • Tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia.
 • Základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia.

Ukončenie programu:

Program funkčného vzdelávania sa ukončí obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

Miesto a čas funkčného vzdelávania: podľa dohody s účastníkmi.

Prihláška: na stránke poskytovateľa : www.icvkomarno.sk

Celková cena vzdelávania:  150 eur

Vyučovací jazyk: slovenský, prípadne maďarský


 

Od 1. júna 2021 znova poskytujeme inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov! 

 

Názov programu vzdelávania :

Šanca pre každého – inkluzívne školské prostredie

 

Obsahom inovačného vzdelávania je podľa par.55 ods.1 písmeno aj zákona č.138/2019 Z.z. je profesijný rozvoj v oblasti získavania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných pre implementáíciu inkluzívneho vzdelávania.

 

Rozsah vzdelávania : 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne/20 hodín dištančne).

 

Cieľová skupina :

učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ prvého st. ZŠ, učiteľ druhého st.ZŠ, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy), majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálna pedagóg.

 

Získané profesijné kompetencie :

 • Identifikovanie individuálnych charakteristík a vzdelávacích potrieb žiakov
 • Návrh účinnej stratégie pre vyučovanie žiakov s výchovnými problémami a talentovaných žiakov
 • Vytvorenia individuálnych učebných plánov pre žiakov
 • Určenie učebných štýlov žiakov
 • Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov

 

Spôsob a požiadavky na ukončovanie :

 • Záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou
 • Účasť najmenej na  80%  z rozsahu prezenčného vyučovania
 • Vypracovanie a odovzdanie dvoch dištančných úloh podľa dohody s lektorom

 

Evidenčné číslo vzdelávania ( potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania) :  9/2021-IV

Platnosť do 8.februára 2026

 

Čo môže absolvent vzdelávania získať, okrem nadobudnutých vedomostí a zručností ?

 • 3%-ný príplatok tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania (v rozsahu najmenej 50 hodín) podľa osobitného predpisu  par.64, č.138/2019 Z.z.
 • Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmych rokov, najviac v sume  9%  za inovačné vzdelávanie.

Poznámka :

 • Príplatok za profesijný rozvoj  nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi, ani pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. 

 

Prihlášky na vzdelávanie sa podávajú priebežne !