POZOR! PO AKREDITÁCII SA PRIHLÁSIME S NOVOU PONUKOU PROGRAMOV! 

Vzdelávacie programy Inštitútu celoživotného vzdelávania, n.o. (ICV) zostavili a realizujú učitelia a odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z regionálneho školstva, resp. z pedagogicko-psychologických poradní.

Vzdelávanie prebieha podľa požiadaviek v jazyku slovenskom alebo maďarskom. Miesto a čas realizácie programu určuje zákazník (v mieste pôsobenia príslušnej školy alebo školského zariadenia, v mimovyučovacom čase alebo v dňoch pracovného voľna, školských prázdnin atď.).

Obsah ponúkaných kurzov je spracovaný aj v písomnej podobe, vo forme skrípt.