O nás

Vzdelávacie programy Inštitútu celoživotného vzdelávania, n.o. (ICV) zostavili a realizujú učitelia a odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z regionálneho školstva, resp. z pedagogicko-psychologických poradní.

Vzdelávanie prebieha podľa požiadaviek v jazyku slovenskom alebo maďarskom. Miesto a čas realizácie programu určuje zákazník (v mieste pôsobenia príslušnej školy alebo školského zariadenia, v mimovyučovacom čase alebo v dňoch pracovného voľna, školských prázdnin atď.).

Obsah ponúkaných kurzov je spracovaný aj v písomnej podobe, vo forme skrípt.

Aktuality

Nový akreditovaný program - Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich PZ a OZ

26.02.2018 20:10
Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Obnova a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. Hlavným cieľom vzdelávania je obnovenie a zdokonaľovanie profesijných...

Nový akreditovaný program - Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi

23.06.2017 12:46
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi je zdokonaľovanie a inovácia vedomostí a zručností pedagógov pri rozoznávaní a odstránení nesprávneho držania tela, ako aj anatomicky nekoordinovaných pohybov, pomocou...

Nové akreditované programy - Nenásilná komunikácia 1. a 2. úroveň

13.09.2016 15:00
Nové akreditované programy: 1. Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň (15 kreditov) Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovať, rozvíjať a rozširovať pedagogické vedomosti a zručnosti...

Nový akreditovaný program Zážitková pedagogika

23.06.2016 12:34
Názov programu: Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych edukačných prvkov Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je doplniť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre efektívne využívanie...

Nový akreditovaný program: Riadenie školy a školského zariadenia - funkčné vzdelávanie

17.09.2014 10:45
Obdržali sme akreditáciu: Riadenie školy a školského zariadenia (funkčné vzdelávanie) Kurz je určený pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov (riaditeľov, zástupcov riaditeľa, hlavného majstra odbornej výchovy, vedúceho vychovávateľa, vedúceho odborného útvaru a pedagogického zamestnanca...