Od 1. júna 2021 znova poskytujeme inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov! 

 

Názov programu vzdelávania :

Šanca pre každého – inkluzívne školské prostredie

 

Obsahom inovačného vzdelávania je podľa par.55 ods.1 písmeno aj zákona č.138/2019 Z.z. je profesijný rozvoj v oblasti získavania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných pre implementáíciu inkluzívneho vzdelávania.

 

Rozsah vzdelávania : 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne/20 hodín dištančne).

 

Cieľová skupina :

učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ prvého st. ZŠ, učiteľ druhého st.ZŠ, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy), majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálna pedagóg.

 

Získané profesijné kompetencie :

 • Identifikovanie individuálnych charakteristík a vzdelávacích potrieb žiakov
 • Návrh účinnej stratégie pre vyučovanie žiakov s výchovnými problémami a talentovaných žiakov
 • Vytvorenia individuálnych učebných plánov pre žiakov
 • Určenie učebných štýlov žiakov
 • Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov

 

Spôsob a požiadavky na ukončovanie :

 • Záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou
 • Účasť najmenej na  80%  z rozsahu prezenčného vyučovania
 • Vypracovanie a odovzdanie dvoch dištančných úloh podľa dohody s lektorom

 

Evidenčné číslo vzdelávania ( potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania) :  9/2021-IV

Platnosť do 8.februára 2026

 

Čo môže absolvent vzdelávania získať, okrem nadobudnutých vedomostí a zručností ?

 • 3%-ný príplatok tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania (v rozsahu najmenej 50 hodín) podľa osobitného predpisu  par.64, č.138/2019 Z.z.
 • Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmych rokov, najviac v sume  9%  za inovačné vzdelávanie.

Poznámka :

 • Príplatok za profesijný rozvoj  nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi, ani pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. 

 

Prihlášky na vzdelávanie sa podávajú priebežne !