Opis vzdelávacích programov

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania:

 

Prevencia v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Hlavný cieľ:

Zdokonaľovanie profesijných kompetencií   a poznatkov potrebných na štandardný výkon pedagogickej  činností v oblasti predškolskej  a školskej prevencie,  rozvíjanie  profesijných  kompetencií potrebných  pre realizáciu   prevencie v pedagogickej praxi. Zdokonaľovanie   vedomosti a zručnosti pre   realizáciu pedagogickej diagnostiky. Zdokonaľovanie  praktických  zručností  a získanie nových námetov   pre realizáciu  zážitkového  učenia  u detí a žiakov. Zdokonaľovať profesijné kompetencie pre  interaktívnu spoluprácu  s rodinou a komunitou, v ktorej deti vyrastajú.

 

Špecifické ciele: Špecifickým cieľom programu je zdokonaliť profesijné kompetencie pedagógov pre úspešnú aplikáciu  a zdokonalenie:

 • svojej  pedagogickej činnosti pri rozpoznávaní a zhodnotení  možných  rizikových faktorov, ktoré môžu ohrozovať zdravie a bezpečnosť detí.  Voliť vhodné postupy  na ich predchádzanie
 • realizovať preventívne programy v pedagogickej práci
 • aktívne realizovať  pedagogickú diagnostiku
 • aktívne a účinne komunikovať s deťmi, rodičmi a  komunitou v ktorej deti vyrastajú
 • zavádzať do svojej praxe  také pedagogické  postupy, ktoré  pôsobia posilňujúco na   zodpovednosť a sebareguláciu detí a žiakov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. 

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania:

 

Rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov na hodinách slovenského jazyka  v primárnom vzdelávaní na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

 

Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Hlavný cieľ:

Rozvíjať a zdokonaľovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania na ZŠ s VJM v oblasti rozvoja komunikatívnych zručností, fantázie a kreativity žiakov.

 

Špecifické ciele:

Špecifickým cieľom programu je dosiahnuť, aby pedagóg dokázal:

 • poznať etapy výučby slovenského jazyka
 • popísať kľúčové komunikatívne kompetencie žiakov zo slovenského jazyka
 • charakterizovať heuristickú metódu
 • aplikovať heuristickú metódu s dôrazom na komunikatívnu spôsobilosť žiaka
 • používať heuristickú metódu s dôrazom na rozvoj fantázie a kreativity žiakov
 • tvoriť a aplikovať didaktické hry na rozvoj komunikačných kompetencií žiakov
 • tvoriť a aplikovať učebné pomôcky na rozvoj komunikačných kompetencií žiakov
 • tvoriť úlohy na rozvoj fantázie a kreativity žiakov
 • používať diferenciáciu vo vyučovaní slovenského jazyka

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania:

 

Čítanie radosťou – Ako motivovať deti k čítaniu

 

Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Hlavný cieľ:

Zdokonaľovanie kompetencií učiteľov  primárneho vzdelávania v oblasti  motivácie deti k čítaniu a rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaka.

 

Špecifické ciele:

Špecifickým cieľom programu je dosiahnuť, aby pedagóg dokázal:

 • charakterizovať čítanie
 • popísať etapy výučby čítania
 • vedieť aplikovať správnu motiváciu deti k čítaniu
 • poznať spôsobilosti čitateľskej gramotnosti,
 • vedieť motivovať deti k čítaniu,
 • vedieť tvoriť didaktické hry a učebné pomôcky na motiváciu deti k čítaniu a na rozvoj ich predstavivosti
 • vedieť vychovať čítajúcich dospelých
 • charakterizovať čitateľskú gramotnosť
 • vedieť tvoriť úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

 

Hudobno-pohybové aktivity pre deti predškolského a mladšieho školského veku

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ

 

Hlavný cieľ

Obnovovať profesijne kompetencie pedagogických zamestnancov a vychovávateľov: plánovať, pripravovať podmienky na tvorbu, tvoriť, prezentovať a hodnotiť hudobno–pohybové produkty detí predškolského a mladšieho školského veku z pohľadu sociokognitivistických teórií učenia sa a sociálneho konštruktivizmu.     

 

Špecifické ciele

 • Charakterizovať detské pohybové hry, improvizačné hry a hudobno-pohybové hry, získať rôzne nápady na ich realizáciu.
 • Charakterizovať kľúčové kompetencie detí predškolského a mladšieho školského veku.
 • Charakterizovať a identifikovať kompetencie učiteľa pre predprimárne, primárne vzdelávanie, ako aj učiteľa tanečných a dramatických odborov v ZUŠ a vychovávateľa školských výchovno-vzdelávacích zariadení, ktorý sa venuje deťom predškolského a mladšieho školského veku; ide o kompetencie potrebné na plánovanie, prípravu podmienok na tvorbu, o samu tvorbu, prezentáciu a hodnotenie hudobno-pohybových aktivít na reprezentáciu.
 • Prehodnotiť spôsoby výberu témy a hudby pre tvorbu hudobno-pohybových produktov.
 • Prehodnotiť didaktické postupy pri plánovaní, príprave podmienok na tvorbu, pri tvorbe, prezentácii a hodnotení hudobno-pohybových aktivít za aktívnej účasti detí.
 • Posúdiť správny výber prostriedkov (rekvizity, oblečenie, materiály, pomôcky) na tvorbu a prezentáciu hudobno-pohybových produktov.
 • Získať spôsobilosť efektívne aplikovať hudobno-pohybové produkty do kultúrneho programu prezentovaného pred verejnosťou.

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania:

 

Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych edukačných prvkov

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ, špeciálny pedagóg

 

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je doplniť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre efektívne využívanie moderných metód a prostriedkov zážitkovej pedagogiky v reálnom i virtuálnom prostredí.

   

     Špecifické ciele:

 • rozpoznať klasické vyučovacie a výchovné metódy a metódy zážitkovej pedagogiky v reálnom i virtuálnom prostredí,
 • charakterizovať kritériá a metódy zážitkového vyučovania,
 • aplikovať metódy zážitkovej pedagogiky do výchovného alebo edukačného procesu
 • charakterizovať prvky mediálnej výchovy a hodnotiť mediálne obsahy,
 • využívať základné komunikačné a prezentačné zručnosti v reálnom i virtuálnom prostredí,
 • vytvárať elektronické mediálne obsahy,
 • popísať základné  znalosti o právnej ochrane maloletých pred nežiaducimi nevhodnými a nezákonnými obsahmi,
 • aplikovať získané poznatky pri príprave edukačných činností pre detí v rámci osobného kontaktu, ako aj vo virtuálnom prostredí,
 • plánovať, realizovať a hodnotiť činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s využívaním metód zážitkovej pedagogiky.

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

    

Obnova a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností VPZ a VOZ

 

Cieľová skupina: vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec

 

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom funkčného inovačného vzdelávania je inovovať a doplniť poznatky z oblasti kultúry riadenia, rozvoja osobnosti, strategického plánovania a personálneho riadenia, ako aj z oblasti tvorby školských vzdelávacích programov a manažmentu kvality školy a školského zariadenia.

 

Špecifické ciele

Po absolvovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec dokáže:

 • Definovať kultúru riadenia
 • Charakterizovať najbežnejšie štýly riadenia
 • Popísať pyramídu úspešného riadenia
 • Charakterizovať sebapoznávanie a emocionálnu inteligenciu
 • Popísať Coopingové stratégie
 • Definovať hodnoty školy a školského zariadenia
 • Vysvetliť rozdiel medzi víziou a poslaním
 • Popísať prvky akčného plánu
 • Charakterizovať štátny vzdelávací program
 • Vysvetliť postup tvorby školského vzdelávacieho programu
 • Vysvetliť rozdiel medzi úrovňou a kvalitou
 • Popísať najbežnejšie modely riadenia kvality
 • Charakterizovať základné princípy TQM
 • Popísať hlavné zásady manažérstva kvality podľa ISO 9001
 • Vysvetliť model výnimočnosti EFQM
 • Vysvetliť rozdiel medzi otvorenou a riadenou autoevaluáciou

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

 

Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ strednej školy učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ, špeciálny pedagóg

 

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaľovanie a inovácia vedomostí a zručností pedagógov pri rozoznávaní a odstránení nesprávneho držania tela, ako aj anatomicky nekoordinovaných pohybov, pomocou Pilatesovej metódy.

 

Špecifické ciele:

Po ukončení vzdelávania je absolvent schopný:

 • Vysvetliť základy biomechaniky správneho držania tela
 • Popísať teoretické základy pilatesu
 • Ukázať základné východiskové polohy pilatesu
 • Vysvetliť postup trojdimenzovaného dýchania
 • Popísať šesť princípov pilatesu a prirovnanie
 • Vysvetliť postup správneho „rolovania“
 • Popísať hlavné princípy pri zostavovaní cvičebných zostáv
 • Vybrať vhodné cvičenia pre odstránenie nesprávneho držania tela

 

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

 

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy a tréner športovej triedy, korepetítor, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

 

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovať, rozvíjať a rozširovať pedagogické vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, a to rozvíjaním zručnosti riešenia konfliktov bez násilných elementov, zefektívnenie výučby aplikáciou tejto zručnosti, hlavne v konfliktoch výchovného charakteru, zlepšenie komunikácie v medziľudských vzťahoch všeobecne, resp. medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, pedagogickými alebo odbornými zamestnancami  a žiakmi, pedagogickými, či odbornými  zamestnancami a rodičmi.

 

Špecifický cieľ:

 • určiť priebeh Nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosby - Osvojenie si základných princípov Nenásilnej komunikácie,
 • rozvoj schopnosti  pochopiť, resp. vypočuť potreby partnera - rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez dramatických a násilných elementov,
 • určiť a vyjadriť vlastné pocity a konkrétne požiadavky s cieľom nadobudnúť potrebné zručnosti v riešení konfliktov – rozvoj presného sebavyjadrovania  a zručnosti “stáť si za svojim“ bez násilia,
 • prehodnotiť konfliktné situácie pomocou elementov Nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti.

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

 

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese  pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

 

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je doplniť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných  zamestnancov zavedením zásad Nenásilnej komunikácie do vyučovacieho procesu / odbornej práce s cieľom naučiť detí a žiakov vyjadrovať sa pomocou tejto metódy a riešiť konflikty mediáciou. 

 

 Špecifické ciele:

 • Určiť svoje vnútorné citové pochody ako v kľude, tak aj v stresových situáciach – sebapoznanie,
 • Vyjadriť si vlastné pocity a potreby a dokázať určiť pocity a potreby žiaka (resp. druhej strany),
 • Vypracovať učebný plán pre vyučovanie nenásilnej komunikácie  v rôznych ročníkoch,
 • Vedieť vysvetliť deťom  základné pojmy a podstatu nenásilnej komunikácie ,
 • Určiť základné zložky a priebeh mediácie – riešenie konfliktu medzi dvoma osobami ako nezávislá osoba,
 • Riešiť konflikty medzi deťmi/žiakmi mediáciou, resp. naučiť deti  riešiť konflikty medzi sebou  mediáciou.

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania:

    

Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na základných a stredných školách

 

Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

 

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom kontinuálneho vzdelávania je rozširovať a prehlbovať profesijné kompetencie pre tvorbu špecifických cieľov vyučovacieho procesu, resp. vyučovacích hodín.     

   

Špecifické ciele

 • Rozšíriť vedomosti o taxonómiách (Revidovaná Bloomová taxonómia)
 • Rozšíriť vedomosti a zručnosti pri určovaní špecifických cieľov v kognitívnej oblasti (tabuľkovou formou)
 • Prehĺbiť kompetencie v uplatňovaní primeraných všeobecných a špecifických cieľov na hodinách vyučovacieho procesu.

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

 

Riadenie školy a školského zariadenia      

 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, majster odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

 

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností.

Účastníci získajú potrebné kompetencie z oblasti strategického riadenia školy alebo školského zariadenia, z oblasti personálneho a finančného riadenia, ako aj z oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej činnosti. Účastníci sa ďalej zoznámia so všeobecne - záväznými právnymi predpismi a ďalšími predpismi týkajúcimi sa riadenia škôl a školských zariadení, ako aj s poznatkami z oblasti vlastného osobného rozvoja.

 

Špecifické ciele (ciele modulov)

 

Modul A/1: Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

Dokázať realizovať autoevalváciu vlastnej školy alebo školského zariadenia a vedieť definovať víziu a poslanie školy alebo školského zariadenia.

 

Model A/2: Strategické riadenie školy alebo školského zariadenia

Vedieť určiť krátkodobé a dlhodobé ciele školy alebo školského zariadenia a vypracovať plán rozvoja školy alebo školského zariadenia.

 

Modul A/3: Rozvoj školy alebo školského zariadenia a projektový manažment

Vedieť určiť ciele a kritériá pre hodnotenie projektov, odhadnúť čas a náklady riešenia projektov a vypracovať žiadosť o granty.

 

Modul B/1: Všeobecné záväzné predpisy týkajúce sa riadenia školy a školského zariadenia

Vedieť pracovať so všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa riadenia školy a školského zariadenia.

 

Modul B/2: Tvorba školského vzdelávacieho programu

Vedieť definovať štátny a školský vzdelávací program, charakterizovať alternatívne riešenia školského vzdelávacieho programu a vypracovať školský vzdelávací program pre vlastnú školu alebo školského zariadenia.

 

Modul B/3: Riadenie kvality školy

Vedieť charakterizovať hlavné zásady komplexného manažérstva kvality, manažérstva kvality podľa ISO 9001 a model výnimočnosti (EFQM).

 

Modul B/4: Riadenie kvality výučby

Vedieť vytvoriť program výučby a realizovať meranie kvality výučby.

 

Modul C/1: Základné otázky riadenia

Vedieť charakterizovať štýly riadenia, popísať činitele EQ a motivačné faktory a vypracovať sociometriu a sociogramy.

 

Modul D: Personálne riadenie

Vedieť vypracovať pracovnú náplň zamestnanca a charakterizovať druhy pracovných vzťahov.

 

Modul E: Finančné riadenie

Poznať najdôležitejšie legislatívy súvisiace s financovaním škôl a školských zariadení a vedieť pripraviť rozpočet vlastnej školy alebo školského zariadenia.

 

Modul F: Sebarozvoj vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca

Vedieť popísať kompetencie pedagogického alebo odborného zamestnanca vo vedúcej funkcií a vypracovať stratégiu a taktiku celoživotného vzdelávania.