Vzdelávacie aktivity

Inštitút celoživotného vzdelávania ponúka svoje akreditované programy kontinuálneho vzdelávania na celom území SR, a to v jazyku slovenskom aj maďarskom. Minimálny počet účastníkov v jednom kurze je 20 osôb.

Získanie 30 kreditov znamená 6%-né navýšenie platu, vypočítaného zo základnej mzdy pedagóga.

60 kreditov znamená 12%-né navýšenie platu.

Po získaní 60 kreditov je možné vykonať atestačnú skúšku (na príslušnom Metodicko-pedagogickom centre, resp. na vysokej škole, ktorá má oprávnenie na realizáciu atestačných skúšok), a absolvovaním ďalších kurzov kontinuálneho vzdelávania získať kredity pre ďalšie navýšenie platu o 6%, resp. 12%.