Nový akreditovaný program Zážitková pedagogika

23.06.2016 12:34

Názov programu: Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych edukačných prvkov

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je doplniť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre efektívne využívanie moderných metód a prostriedkov zážitkovej pedagogiky v reálnom i virtuálnom prostredí.

 

     Kategória pedagogických zamestnancov:

     učiteľ

     vychovávateľ

 

     Podkategória pedagogických zamestnancov:

 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

 učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

 učiteľ kontinuálneho vzdelávania

 učiteľ základnej umeleckej školy

 učiteľ jazykovej školy

 

      Kategória odborných zamestnancov:

      špeciálny pedagóg

 

     Počet kreditov: 25