Nový akreditovaný program - Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi

23.06.2017 12:46

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi je zdokonaľovanie a inovácia vedomostí a zručností pedagógov pri rozoznávaní a odstránení nesprávneho držania tela, ako aj anatomicky nekoordinovaných pohybov, pomocou Pilatesovej metódy.

 

Rozsah vzdelávacieho programu: Spolu 60 hodín, z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne.

Počet kreditov: 15

 

Absolvent kontinuálneho vzdelávania  ovláda teoretické a praktické základy biomechanicky správneho držania tela, nadobudne  kompetencie na     

zostavenie potrebných súborov pilates cvičení a hier, ako aj na praktickú realizáciu cvičení s deťmi a žiakmi.

 

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ

vychovávateľ

 

Podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

učiteľ kontinuálneho vzdelávania

učiteľ základnej umeleckej školy

 

Kategória odborných zamestnancov:

špeciálny pedagóg

 

Kariérový stupeň:

     samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,

     pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou

     atestáciou,

     pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou

     atestáciou.