Nové akreditované programy - Nenásilná komunikácia 1. a 2. úroveň

13.09.2016 15:00

Nové akreditované programy:

1. Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň (15 kreditov)

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovať, rozvíjať a rozširovať pedagogické vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, a to rozvíjaním zručnosti riešenia konfliktov bez násilných elementov u účastníkov, zefektívnenie výučby aplikáciou tejto zručnosti, hlavne v konfliktoch výchovného charakteru, zlepšenie komunikácie v medziľudských vzťahoch všeobecne, špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, pedagogickými alebo odbornými zamestnancami  a žiakmi, pedagogickými, či odbornými  zamestnancami a rodičmi.

Kategórie pedagogických zamestnancov:

a) učiteľ,

b) majster odbornej výchovy,

c) vychovávateľ,

d) pedagogický asistent,

e) zahraničný lektor,

f) tréner športovej školy a tréner športovej triedy,

g) korepetítor.

 

Kategórie odborných zamestnancov:

a/ psychológ, školský psychológ,

b/ školský logopéd,

c/ špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,

d/ liečebný pedagóg,

e/ sociálny pedagóg.

 

2. „Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov“ - 2. úroveň (15 kreditov)

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je doplniť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných  zamestnancov zavedením zásad Nenásilnej komunikácie do vyučovacieho procesu / odbornej práce s cieľom naučiť detí a žiakov vyjadrovať sa pomocou tejto metódy a riešiť konflikty mediáciou na základe metódy Nenásilnej komunikácie.

Kategórie pedagogických zamestnancov:

a) učiteľ,

c) vychovávateľ,

d) pedagogický asistent.

Kategórie odborných zamestnancov:

a/ psychológ, školský psychológ,

b/ školský logopéd,

c/ špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,

d/ liečebný pedagóg,

e/ sociálny pedagóg.